میان تلخیِ سیاهی ها یاد تو قندی است که در گوشه گوشه ی ما آب می شود... و الّا این دنیا را با یک مَن شکر هم نمی شود خورد....