اگر یک لحظه حواست نباشد

از قافله جا می‌مانی

بیابان دنیا فقط یک راهنما دارد

 دنباله رو همان یک نفر باشیم .

 از به خود آمدن این قافله را گم کردیم

 وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم

 صابر خراسانی