سالهاست که آفتاب، امتداد طلوعش را وام‌دار حضور توست و سایه‌ی تو امن‌ترین سایبان سال‌هاى بى‌توست... من در این بى‌تو گذشتن‌ها، به جمعه‌اى دل‌خوش دارم که رسالت «واژه‌ها» در آن غروب به انتها می‌رسد...