فکری
برای جمعه ی بعدی نمیکنی...؟!


دیگر
نفس
بدون تو
بالا نمیرود....!!...