ز این عیب‌جویی‌ها خسته نمی‌شوم بی‌بهانه دوست داشتنت را تکرار می‌کنم و از اینکه از ژرفای خیالم هر لحظه تو را بیرون‌ می‌کشم به خود می‌بالم... ‌