شب می‌شود
 در مزرعه‌ی آفتاب‌گردان گل‌ها دنبال گمشده خود هستند
 من یاد تو می افتم