زین پس به جای واژه‌ی بیگانه‌ی زندگانی،

 از کلمه‌ی مأنوس و آشنای "زنــــــده مـــــانی"

 برای روزهای بدون تو استفاده می‌کنیم!