دلم تنهاست نمی‌آیی چراغ قلب تنهایم؟ 

در این دنیای پر آشوب فقط آرامشم ذکر نوای توست و چشم بر کعبه دارم گوش بر نجوای زیبای انا المهدی تو که دیگر وقت بانگ توست!

 قدم بگذار بر چشمان ما آقا بیا دلهای ما تنهاست...