هر روز هزاران نفر را می بینم

اما دریغ از ندیدنت

 یک بار هم نگاهمان را مهمان قدومت کن

 عَزیزٌ عَلَیَّ أنْ أرَی الْخَلْقَ وَ لا تُریٰ

 گران است بر من که مردم را ببینم، ولی تو دیده نشوی

فرازی از دعای ندبه