تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد
حیف باشد که تو باشى و مرا غم ببرد