خبرت هست که بی روی تو آرامم نیست؟
طاقت بار فراق این همه ایامم نیست؟