بیا به کوی ما، خاکیه جاده های ما

پشت اتاق مرگ، اسیرمیله های لذتیم

پرده ای ازجنس هوس، پرده ای ازجنس دروغ، پرده ای ازجنس گناه

روی درخت زندگی برای مدتی لانه بساز

بگو که می روید خواه نخواه

منتظرییم...

به اشک های مانده در سجود

پنجره ایی به سوی نور، همان خدا...

خدا برات پشت وپناه.