بچه شلوغی ببیند دست پدرش را محکم می گیرد و هی زیر چشمی نگاهش می کند... باباجان، شهر شلوغ شده و نیستی که هی زیر چشمی نگاهت کنم... دستم را گرفته ای رها نکن! ‌ إن وَکَلتَنی إلی نَفسی هَلَکت من را به حال خودم بگذاری، هلاک می شوم #ابوحمزه