نمی دانی چه مستی است

اگر این "ماه" با لبخند تو تمام شود!