از بس نیامده ای هر کتاب را به قصد فال باز می کنم

 از دیوان حافظ تا تقویم رویِ میز خدا را چه دیدی

 شاید همین روزها آمدی... سلام بهترین فال!