وقتی روی ماه تو نیست

 می‌خواهم صد سال سیاه ماه روئیت نشود که عید بگیرم...