کشتی نساز اى نوح، طوفان نخواهد آمد

بر شوره زار دلها، باران نخواهد آمد

شاید به شعر تلخـم خـرده بـگیری اما

جایی که سفره خالیست، ایمان نخواهد آمد

رفتی کلاس اول، این جمله راعوض کن

آن مرد تـا نیاید، باران نخواهد آمد

عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود

عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود