مهدی جان

سوالی ساده دارم از حضورت          من آیا زنده ام وقت ظهورت

اگر که آمدی من رفته بودم            اسیر سال و ماه و هفته بودم

دعایم کن دوباره جان بگیرم              بیایم در رکاب تو بمیرم