جعبه ی مداررنگی ها

بیست و چهار رنگه

یک مداد سیاه، آن گوشه

بدم ولی دوستت دارم

أین فرجک القریب

گشایش نزدیکت کجاست