خواهد آمد ای دل دیوانه ام

او که نامش با لبانم آشناست

من گل نرگس برایش چیده ام

خواهد آمد باورم کن با وفاست

اصلی