آقاجان اگر مُردم بیا سر قبرم...

از بچه که سوال بپرسی زود پدرش را نگاه می کند حتی اگر اسمش را بپرسی... (وَ کلَّ عَن جَوابِکَ لِسانی و(خدایا) زبانم از جوابت بازمی ماند) آقاجان اگر مُردم بیا سر قبرم، نگذار لال بمانم...

#دعای_ابوحمزه