سلام تجلی‌ات نوح طوفان زده‌ام...

 کشتی به آب بیانداز!

 بگذار غصه هایم غرق شوند...