دعا پشت دعا
 برای آمدنت،

گناه پشت گناه

برای نیامدنت

دل درگیر میان این دو انتخاب

کدام آخر؟

آمدنت یا نیامدنت؟!