آقا

  من اصلِ انتظار تو را برده ام زِ  یاد

  با انتظارهای فراوانم از شما ...