این دل اگر کم است بگو سر بیاورمیا امر کن که یک دل دیگر بیاورمخیلی خلاصه عرض کنم " دوست دارمت "دیگر نشد عبارت بهتر بیاورم