باید وسط  ِ هفته   بیایی آقا

دیریست که جمعه های ما تعطیل است...