یک روز می افتد ؛

 آن اتفاق خوب را می گویم ...

 من به افتادنی که برخاستن اوست ایمان دارم ؛

 هر لحظه ، هر روز ، هر جمعه ...


السلام علیک یا صاحب الزمان