شب نمایان و  کوچه در خواب است  من به یادِ تو مست و بیدارم  می نویسم: ـ  مولا ـ بخوانش عشق  باورم کن که دوستت دارم!