دلم به ” مستحبی ” خوش است که جوابش

واجب ” استالسلام علیک یا بقیه الله فی ارضه...