کتاب‌دعا را باز کردم

صفحات ادعیه‌ی مخصوص آمدنت از همه

 نو تر بود...