حضرت موسی (ع) در مناجات خود در کوه طــــور عرض کرد:

یا اله العالمین (ای معبود جهانیان ):

جواب شـــنید: لبیک (یعنی ندای تورا پذیرفتم )

سپـــس عرض کرد:

یا اله المحســــنین (ای خدای نیکوکاران ) همان جواب را شنیدسپس عرض کرد:

یا اله المطیعین : (ای خدای اطاعت کنندگان ) باز همان پاســـخ را شنید

سپس عرض کرد: یا اله العاصین (ای خدای گنهکاران )

سه بار در پاسخ شنید: لبیک ، لبیک لبیک

موسی (ع) عرض کرد:

خدایا چرا، در دفعه چهارم ، سه بار پاسخم دادی ؟!

خداوند به او خطاب کرد:

عـــارفان به معرفــت خود،

و نیکوکاران و اطاعت کنندگان به نیکی و اطاعت خود، اعتــماد دارند!

ولی گنهــکاران جز به فضــل من ، پناهـــی ندارند،

اگر از درگاه من ناامـید گردند، به درگاه چه کســی پناهــنده شوند؟!...