وقتی روزهای زندگی‌ام بویی از تو ندارد
 خدا شبم را بخیر کند