ین رنگ ها سیاهی هم که باشی،

بین باران ها اسیدی هم که باشی،
بین برگ ها زرد هم که باشی،

بین دُر ها سنگ هم که باشی،

در این خانه تا ابد به رویت باز است؛

کافی ست برگردی...

و با خودت زمزمه کنی:


#أین_فرجک_القریب
گشایش نزدیکت کجاست