خدا کند به جان باغ محبتت آفت نیوفتد...

 و تو هر روز بذر عشقت را در میان دل خاک خورده‌ام بکاری کاش... 

عزیزم سلام! نگذار باغ من خزان بزند