صفای خانه‌ی قدیمی ها

میان تاریکی این روزها یادم می‌اندازد

 باید برگردی تا خیلی چیز ها برگردد