هوای همه شهرها خوب

من اما اهواز پر گرد و غبار توام

 #أین_فرجک_القریب گشایش نزدیکت کجاست