دوستداران شما یک ویژگی دارند که شما خوب یا بد بودنش را میدانی. «کم انجام میدهیم و زیاد میخواهیم»! البته گمانم بزرگواری شما ما را اینگونه ساخته! آخر از شما و اجدادت خیلی به ما رسیده، طوری که یک سلام کوتاه صبح میدهیم، آنوقت من هر روز کلی درخواست از شما اینجا مینویسم. حرفم این است که اگر هیچ جایی نمیبینی جماعتی اینچنین پر توقع باشند، دلیلش این است که مولایشان مثل ما بخشنده و کریم نیست.

سلام بر مولای کریمم!