کاکتوسی پر تیغ تشنه تر از همیشه دست نوازش می خواست...

#أین_فرجک_القریب گشایش نزدیکت کجاست