مولا جان بیا ...

میدانیم دلت را شکسته ایم !!

باورت نداریم ....

وگر نه می آمدی ...