آخر ای دوست نخواهی پرسید                        که دل از دوری رویت چه کشید؟

سوخت در آتش و خاکستـر شد                       وعـده هـای تـو بـه دادش نـرسـید

داغ ماتم شد و بر سینه نشست                       اشک حسرت شد بر خاک چـکـیـد

آن همه عـهـد فـرامـوشت شد؟                       چـشـم من روشـن،روی تـو سـپـیـد

جان به لب آمده در ظلمت غم                        کی به دادم رسی ای صـبـح امـیـد؟

آخر این عشق مرا خواهد کشت                     عـاقـبـت داغ مـرا خـواهـی دیــد...