شب قدر شب
بیدار شدن است
نه فقط بیدار ماندن
دعا کنیم بیدار شویم
التماس دعا