روزهای نیامدنت را می شمارم
و رو به قبله
امن یجیب می خوانم
سلام مضطرِ غریب