سلام حضرت ایوب!
هر روز می‌گذرد و تو خوب می‌دانی
ما آدم‌ها صبور نیستیم
جان و دل می‌بازیم....